logo
10.04.2020 08:09
91
Původně odeslal marat
Já měl třeba Březen (první půle) ještě celkem dobrý, ale Duben bude katastrofa. Takže vemu "bonus", vemu ošetřovačku a udělám tu trochu práce co přijde a budu s bídou na polovině. Ať pak na mě zkusí nějaký pokles příjmů..
Takze se udelat kompromis a lidi budou zadat treba o 17 tisic :D

Co se právě děje na Webtrhu?

10.04.2020 08:58
92
Makám za dva. Mám nárok na 50tis?
11.04.2020 08:32
93
Jestli má s tímto příspěvkem někdo morální problém... Neřešte to. Roztočte ty peníze ve svém městě, ať se dostanou k potřebným (obchody, služby). Lepší, než když je sežere Babiš.
11.04.2020 10:21
94
Som asi jediný, kto nepochopil OD KEDY sa môže žiadať. Môže sa žiadať už teraz?

Maju tam uvedené, že je možné žiadať príspevok 500 Kč/deň za obdobie od 12.3 do 30. 4. Takže ak budem žiadať 11.4. tak môžem žiadať aj za dni od 11.4. do 30.4. ???
11.04.2020 10:43
95
Původně odeslal Palo974
Som asi jediný, kto nepochopil OD KEDY sa môže žiadať. Môže sa žiadať už teraz?

Maju tam uvedené, že je možné žiadať príspevok 500 Kč/deň za obdobie od 12.3 do 30. 4. Takže ak budem žiadať 11.4. tak môžem žiadať aj za dni od 11.4. do 30.4. ???
ano, od 9.4. MF přijímá žádosti, ten den to schválil senát a čeká se na uveřejnění ve sbírce zákonů, to proběhne předpokládám velice rychle.

Podrobnosti jsou tady https://www.financnisprava.cz/cs/fin...adost-pro-OSVC, jen pozor, žádá se zpětně a za dny, kdy jsi nemohl vykonávat podnikatelskou činnost, očividně žádost lze opravovat a za měsíc třeba doplnit další dny nebo podat novou, to odhaduji.

Průvodní pokyny mají nezvykle psané lidsky.
11.04.2020 10:52
96
kdy jsi nemohl vykonávat podnikatelskou činnost
To není pravda. Je tam i možnost, že jsi byl omezen ve výkonu. Alespoň si to přečti. Příspěvek se týká i těch, kterým byla např. omezena poptávka a ne jen těch, kteří nemohli vykonávat činnost vůbec.

ZÁKON


o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon upravuje daňový bonus na kompenzaci některých hospodářských následků souvisejících s ohrožením zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 nebo s krizovými opatřeními přijatými z důvodu tohoto ohrožení (dále jen „kompenzační bonus“).

ČÁST DRUHÁ

KOMPENZAČNÍ BONUS

§ 2

Subjekt kompenzačního bonusu

(1) Subjektem kompenzačního bonusu je osoba samostatně výdělečně činná podle zákona upravujícího důchodové pojištění, pokud nejde o osobu vykonávající činnost, v jejímž důsledku je tato osoba účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec.

(2) Subjektem kompenzačního bonusu může být pouze ten, kdo ke dni 12. března 2020 byl

a) osobou podle odstavce 1, nebo

b) osobou, jejíž samostatná výdělečná činnost je přerušena ode dne, který nastal po 31. srpnu 2019.

(3) Subjekt kompenzačního bonusu je daňovým subjektem.

§ 3

Předmět kompenzačního bonusu

(1) Předmětem kompenzačního bonusu je výkon samostatné výdělečné činnosti v kalendářním měsíci, v němž nastal den, za který se poskytuje kompenzační bonus, pokud subjekt kompenzačního bonusu nemohl tuto činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření podle § 1, a to zejména z důvodu

a) nutnosti uzavřít provozovnu subjektu kompenzačního bonusu či omezit její provoz,

b) karantény subjektu kompenzačního bonusu nebo jeho zaměstnance,

c) péče o dítě v případě subjektu kompenzačního bonusu nebo překážky v práci spočívající v péči o dítě v případě jeho zaměstnance,

d) omezení poptávky po výrobcích, službách nebo jiných výstupech samostatné výdělečné činnosti subjektu kompenzačního bonusu nebo

e) omezení či ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon samostatné výdělečné činnosti subjektu kompenzačního bonusu.

(2) Kompenzační bonus je započitatelným příjmem pro stanovení nároku na dávky vyplácené podle zákona upravujícího pomoc v hmotné nouzi a zákona upravujícího státní sociální podporu.

(3) Subjektu kompenzačního bonusu nevzniká nárok na

a) podporu v nezaměstnanosti podle zákona upravujícího zaměstnanost za kalendářní den, za který obdržel kompenzační bonus,

b) kompenzační bonus za kalendářní den, za který obdržel podporu v nezaměstnanosti podle zákona upravujícího zaměstnanost.

§ 4

Výše kompenzačního bonusu

Výše kompenzačního bonusu činí 500 Kč za každý kalendářní den bonusového období.

§ 5

Bonusové období

Bonusovým obdobím je období od 12. března do 30. dubna 2020.

ČÁST TŘETÍ

SPRÁVA KOMPENZAČNÍHO BONUSU

§ 6

Správa a správce kompenzačního bonusu

(1) Kompenzační bonus se spravuje jako daň podle daňového řádu.

(2) Kompenzační bonus je vratkou daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.

(3) Správcem kompenzačního bonusu je finanční úřad místně příslušný ke správě daně z příjmů daňového subjektu, který podal žádost o kompenzační bonus (dále jen „správce bonusu“).

§ 7

Žádost o kompenzační bonus

(1) Kompenzační bonus se vyměřuje na základě žádosti o kompenzační bonus, která kromě obecných náležitostí podání obsahuje také

a) čestné prohlášení osvědčující splnění podmínek pro vznik nároku na kompenzační bonus,

b) účet u poskytovatele platebních služeb v české měně, na který má být kompenzační bonus vyplacen.

(2) Žádost o kompenzační bonus lze podat nejpozději do 60 dnů po skončení bonusového období. Není-li tato žádost v této lhůtě podána, nárok na kompenzační bonus zaniká.

(3) Potvrzení podání podle § 71 odst. 3 daňového řádu lze v případě žádosti o kompenzační bonus učinit také pomocí elektronické kopie dokumentu opatřeného vlastnoručním podpisem, zaslané na elektronickou adresu zveřejněnou správcem bonusu.

(4) Pokud je žádost o kompenzační bonus podána ve formě elektronické kopie dokumentu opatřeného vlastnoručním podpisem, považuje se za potvrzenou podle § 71 odst. 3 daňového řádu.

§ 8

Stanovení kompenzačního bonusu

(1) Kompenzační bonus se považuje za vyměřený dnem podání žádosti o kompenzační bonus, a to ve výši odpovídající součinu výše kompenzačního bonusu a počtu dní bonusového období.

(2) Zjistí-li správce bonusu na základě postupu k odstranění pochybností nebo na základě daňové kontroly, že nebyly splněny podmínky pro vznik nároku na kompenzační bonus a kompenzační bonus nebyl vyměřen ve správné výši, doměří daň ve výši rozdílu vyměřeného kompenzačního bonusu a částky nově zjištěné.

(3) Ve lhůtě podle § 7 odst. 2 lze žádost o kompenzační bonus změnit. Dojde-li ke změně žádosti ještě před předepsáním vyměřeného kompenzačního bonusu do evidence daní, správce bonusu změnu zohlední v rámci tohoto předepsání. Dojde-li k pozdější změně žádosti, správce bonusu může na jejím základě doměřit daň nebo kompenzační bonus.

(4) Povinnost uhradit penále z částky doměřené daně nevzniká.

§ 9

Placení kompenzačního bonusu

(1) Vyměřený kompenzační bonus správce bonusu předepíše do evidence daní. Kompenzační bonus se eviduje na samostatném osobním daňovém účtu daňového subjektu.

(2) Přeplatek vzniklý předepsáním vyměřeného kompenzačního bonusu je vratitelným přeplatkem a správce bonusu jej vrátí daňovému subjektu bez zbytečného odkladu ode dne vyměření kompenzačního bonusu; úrok z vratitelného přeplatku v případě kompenzačního bonusu nevzniká.

(3) Vrácení přeplatku podle odstavce 2 se provede bezhotovostně na účet u poskytovatele platebních služeb vedený v české měně uvedený v žádosti o kompenzační bonus.

(4) Kompenzační bonus nepodléhá výkonu rozhodnutí ani exekuci.

ČÁST ČTVRTÁ

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

§ 10

Zvláštní ustanovení o osvobození od daně z příjmů

Od daně z příjmů fyzických osob je v roce 2020 osvobozen příjem z dotace v rámci dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu „OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ.

ČÁST pátá

ÚČINNOST

§ 11

Tento zákon nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.
11.04.2020 11:33
97
Původně odeslal Wladass
To není pravda. Je tam i možnost, že jsi byl omezen ve výkonu. Alespoň si to přečti. Příspěvek se týká i těch, kterým byla např. omezena poptávka a ne jen těch, kteří nemohli vykonávat činnost vůbec.
nemusíš to tady citovat celé, samozřejmě jsem to četl, ale asi si jen nerozumíme ve výkladu "nemohl vykonávat", pokud nemám zakázky či dodavatel nefunguje, také nemohu dělat výkony, nemusí to být jen z důvodu zavřené provozovny či zákazu prodeje.
11.04.2020 21:19
98
Chápu správně že při neopoprávněném čerpání jen vrátite těch 25k bez pokuty a penále?
11.04.2020 21:42
99
+ cernej puntik a kontrola kazdej rok.
11.04.2020 21:42
100
ano pokud nepůjde o podvodné jednání.
15.04.2020 11:31
101
Vláda už si z vás dělá zcela otevřeně prdel.

Alena Schillerová on Twitter: "Pětadvacítku jsme spustili ve čtvrtek v 17…
15.04.2020 12:06
102
Vždyť prdel si z občanů dělají už od začátku vyhlášení nouzového stavu. :-(
15.04.2020 12:17
103
mě už ta sranda pomalu přechází, asi začnu dělat respirátory https://www.seznamzpravy.cz/clanek/v...ce=clanky-home
15.04.2020 13:55
104
Musíš na to mít kontakty a sakra žaludek.
15.04.2020 14:29
105
Proč žaludek, vždyt je to celé křišťálově čisté, sice celou dobu nic nedělají, ale dokonce si i doplnili 28.3. bankovní účty na FÚ. A pak už stačí jen ta nejvýhodnější nabídka a počítám i nějaký dar na volby.

Akorát mi přijde hooodně zvláštní jak se firma co nic nedělá jen tak stane plátcem DPH:)
15.04.2020 14:43
106
To jsou ty záhady státní správy. Ale když jedním obchodem vyděláš pár stovek mega, tak se to tomu svědomí nějak zdůvodnit dá. :D
15.04.2020 15:07
107
a tak třeba to Hamáčka před volbami napadne prověřit:)
15.04.2020 15:10
108
Me zajima kdy tu podporu budou vyplacet, v dubnu 2021? :D
15.04.2020 15:28
109
Já makám za 2 a tak mi to přišlo 2x. Se s tím nesmíte tolik srát..
15.04.2020 15:49
110
vy byste toho chtěli nějak moc, ted se přece Schillerová kasala jak vrátila 4 mld na přeplatcích, tak musíte chvíli počkat než podojí zaměstnavatele za mzdy a DPH. Chodí k té žádosti OSVČ nějaké potvrzení o rozhodnutí. Úřad práce se taky chlubil jak je připraven a ted konečně po 8 dnech potvrdil dohodu, takže peníze přijdou tak v půlce května.
15.04.2020 16:26
111
Původně odeslal láďa1979
a tak třeba to Hamáčka před volbami napadne prověřit:)
Víš jak by ho Fuhrer zfackoval...
15.04.2020 16:32
112
já myslím, že koalice do voleb nevydrží
15.04.2020 16:47
113
Žádal někdo o těch 25tis? Přítelkyně žádala přes email i datovku a nepřišlo ji žádné potvrzení. Někomu ano?
15.04.2020 16:55
114
Původně odeslal trx2010
Žádal někdo o těch 25tis? Přítelkyně žádala přes email i datovku a nepřišlo ji žádné potvrzení. Někomu ano?
Mají tam přímo napsané, že potvrzení posílat nebudou. Ozvou se jen v případě nesrovnalostí v žádosti. Jako potvrzení o přijetí žádosti se tak bere až samotný příchod podpory na účet. Dnes jsem se dočetl, že má začít chodit šťastlivcům 17. dubna a jinak 20. dubna.
15.04.2020 16:59
115
Původně odeslal Elgo
Mají tam přímo napsané, že potvrzení posílat nebudou. Ozvou se jen v případě nesrovnalostí v žádosti. Jako potvrzení o přijetí žádosti se tak bere až samotný příchod podpory na účet. Dnes jsem se dočetl, že má začít chodit šťastlivcům 17. dubna a jinak 20. dubna.
Tak to je vtipné. Díky za info. Ani mě to nepřekvapuje že stát neumí poslat potvrzení o odeslání formuláře.
15.04.2020 17:36
116
co je na tom vtipného?
je to lichva a pohrdání..
15.04.2020 20:10
117
Původně odeslal Elgo
Mají tam přímo napsané, že potvrzení posílat nebudou. Ozvou se jen v případě nesrovnalostí v žádosti. Jako potvrzení o přijetí žádosti se tak bere až samotný příchod podpory na účet. Dnes jsem se dočetl, že má začít chodit šťastlivcům 17. dubna a jinak 20. dubna.
to jsem zvědavý kolik žádostí se ztratí?
16.04.2020 13:09
118
jsou u zadosti nejaka negativa jako u tech antivirovych pujcek nebo tady zadny hacek neni?
16.04.2020 17:13
119
Pro ty, kteří tu nás podezíravé považovali za exoty a říkali, že to nikdo řešit přeci nebude, že to jsou snadné prachy: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/z...osm-let-100215

Je z toho zřejmé, že budou koukat na příjmy (koneckonců neexistuje objektivnější metrika) a že kdo s nim problém nemá, bude mít malér. Takže pokud vidíte, že se vás to dotkne až za nějaký čas a zatím se to na příjmech nepropsalo, tak doporučuji o nic nežádat.
16.04.2020 17:29
120
Buďme realisti, mizivý procento bude příspěvek vracet a z jednoho-dvou živnostníků se udělaj obětní beránci, ať má Slonková s Kubíkem o čem točit, sedět nikdo nepůjde, tohle je čistý slovíčkaření, který pořeší i začínající koncipient.
Pivo Sněžka

Malý dar z Krkonoš

Pecký Pivovar vám přeje klidné prožití Vánočních svátků - jako malou pozornost si dovolujeme nabídnout všem uživatelům slevu 10% na nákup dárkové krabice "Na vrcholu".