Podpora podnikání v MSK

Startup voucher


Cílem tohoto dotačního titulu je zvýšit počet podnikatelů na území Moravskoslezského kraje prostřednictvím podpory osob zvažujících začátek podnikatelské činnosti resp. osob, které začaly podnikat (start-up), bez ohledu na obor podnikatelské činnosti. 


Oprávněný příjemcem dotace je právnická osoba či podnikající fyzická osoba (podnikatelská činnost dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů):
která má sídlo nebo provozovnu na území Moravskoslezského kraje, 

která je dle doporučení Evropské komise ze dne 6. května 2013 malým či středním podnikem1, 

která, je-li právnickou osobou, k datu podání žádosti o dotaci neexistuje déle než 2 roky, 

u níž, je-li fyzickou osobou, trvá živnostenské oprávnění, v souvislosti s nímž má realizovat projekt, nejdéle 2 roky (k přerušení provozování živnosti se nepřihlíží). 

Příjemcem dotace nemůže být obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. 

Maximální výše dotace je stanovena částkou 500.000 Kč. Minimální výše dotace je stanovena částkou 50.000 Kč. 

Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů projektu, které bude spolufinancovat maximálně do výše 70 %. 

Projekt lze realizovat v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. 


Postup realizace
Klient podepíše smlouvu o zprostředkování dotačního poradenství kde je odměna za získání dotace splatná až po rozhodnutí o přidělení dotace.

Následně doloží a vypracuje následující přílohy:
• nákladový rozpočet projektu (soubor ke stažení v rámci elektronické žádosti) - 
editovatelný soubor ve formátu .xls, .xlsx nebo .ods), 

• aktuální doklad o právní subjektivitě či doklad o oprávnění k vykonávané činnosti (zejména výpis z veřejného rejstříku, společenská smlouva, stanovy, statut, zřizovací listina, výpis z živnostenského rejstříku apod.) ve formátu .pdf, 

• doklad o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je 
oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu [jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladu dle písm. b) tohoto odstavce] ve formátu .pdf, 

• doklad o přidělení IČO [jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladu dle písm. b) tohoto odstavce] ve formátu .pdf, 

• osvědčení o registraci u místně příslušného finančního úřadu prokazující skutečnost, zda je žadatel plátcem DPH - pouze pokud je žadatel plátcem DPH - ve formátu .pdf, 

• smlouvu o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele ve formátu .pdf, 

• podnikatelský záměr (BusinessCanvas), zpracovaný dle přílohy č. 5a Podmínek a podepsaný zpracovatelem, který není starší než 1 rok, ve formátu .pdf, 

• indikativní rozpočet StartUp voucheru zpracovaný dle přílohy č. 5b Podmínek ve formátu .xls, .xlsx nebo .ods). 

Přílohy dle písm. b) - d) nejsou povinné, jsou-li údaje o jménu a příjmení/názvu/obchodní firmě, adrese sídla, IČO a členech statutárního orgánu žadatele uveřejněny rejstříkovým soudem, popř. Živnostenským úřadem České republiky způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

V rámci služeb poradenství klientům radíme a směřujeme k úspěšnému získání dotace, všechny přílohy následně zkontrolujeme případně navrhneme změny. V případě, že by klient měl zájem o full servis včetně vypracování příloh jako business canvas (podnikatelský záměr a rozpočet) účtujeme si poplatek 6.000,- splatné po odeslání žádosti.